Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 informuje, że 4 marca 2024 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych naszej szkoły. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez elektroniczny system naboru.

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jawor

Elektroniczna rejestracja wniosków (klasa sportowa) i zgłoszeń (klasy ogólnodostępne) potrwa do 14 marca, do godz.15.00.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców i prawnych opiekunów.

Do klasy sportowej przyjmowane są dzieci z obwodu i spoza obwodu szkoły na podstawie wniosku rodziców/prawnych opiekunów, zaświadczenia lekarskiego (może być od lekarza pierwszego kontaktu) oraz wyników testów sprawnościowych.

Testy sprawnościowe odbędą się 18.03.2024r. - 19.03.2024r. od godziny 15:00 do 16:30 na sali akrobatycznej.

Rodzice dzieci spoza Gminy Jawor mogą złożyć wniosek tylko w wersji papierowej w sekretariacie szkoły. Wnioski te, rozpatrywane będą wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.

INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY:

Telefon: (76) 870-26-55