Klauzula informacyjna w celu przetwarzania danych ucznia
i jego rodziców/opiekunów prawnych

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze, ul. Armii Krajowej 9, 59-400 Jawor.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły, a także w innych prawnie usprawiedliwionych celach związanych z działalnością Placówki, w zakresie niezbędnym
  do realizacji tych celów, m.in.:
  • zapisania dziecka do Szkoły,
  • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczo-opiekuńczej,
 • organizacji konkursów, zawodów i olimpiad,
 • organizacji wycieczek i wyjazdów szkolnych,
 • uczestnictwa w programach i projektach organizowanych lub współorganizowanych przez Szkołę.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 60),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2016 r. poz. 35),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.
 • z 2014 r. poz. 1170 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
  z 2017 r., poz. 1646).
 1. Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym
  i podmiotom takim jak:
 • Kuratorium Oświaty,
 • placówki medycyny szkolnej,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, takie jak: kurator sądowy i organy ścigania,
 • podmioty organizujace lub współorganizujące wycieczki i wyjazdy,
 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe,
 • dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów informatycznych.
 1. Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
  do realizacji wyżej wymienionych celów, a następnie będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego dziecka, a także prawo ich usunięcia w przypadku, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana dziecka oraz swoich danych osobowych,
 • wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka lub swoich, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • Pani/Pana dziecka lub Pani/Pan dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się
  z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan również prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana dziecka i Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przetwarzania.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Podanie tych danych jest:
 • warunkiem ustawowym w przypadku zapisania dziecka do Szkoły i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i działalnosci wychowawczo-opiekuńczej i jest obowiązkowe,
 • warunkiem umownym w przypadku udziału dziecka w konkursach oraz upublicznienia wyników osiągniętych w tych konkursach, zawodach i olimpiadach i jest warunkiem wzięcia
  w nich udziału dziecka,
 • warunkiem umownym w przypadku uczestnictwa dziecka w wycieczkach oraz wyjazdach szkolnych i jest niezbędne do uczestnictwa w nich dziecka,
 • dobrowolne w przypadku upublicznienia wizerunku dziecka.
 1. Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dzieci

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze, ul. Armii Krajowej 9, 59-400 Jawor.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją celów opiekuńczych Szkoły oraz ewidencji osób upoważnionych przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka
  z Placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania upoważnienia wydanego przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
 6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
 8. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego ucznia Szkoły.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości odebrania przez Panią/Pana dziecka ze Szkoły.

Klauzula informacyjna - monitoring

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze, ul. Armii Krajowej 9, 59-400 Jawor.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 30 dni.
 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany przez system monitoringu, ma prawo dostępu
  do swoich danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Osobie, której wizerunek został zarejestrowany przez system monitoringu, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  w przypadku gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).