Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżniaNabór do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016

 

 

D R O D Z Y   R O D Z I C E

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w  Jaworze

informuje, iż z dniem  2  lutego 2015 r.

rozpoczyna się nabór do klas pierwszych

w roku szkolnym 2015/2016.

 

Kartę zapisu dziecka należy pobrać ze strony internetowej lub  z sekretariatu szkoły  i złożyć osobiście  w sekretariacie  od dnia 2 lutego 2015 r. Do karty zapisu dziecka należy dołączyć  kserokopie aktu urodzenia.

Dzieci zameldowane w obwodzie naszej szkoły przyjmowane są z urzędu, dzieci z innych obwodów przyjmowane są za zgodą dyrektora,  jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły.

Z A P R A S Z A M Y !

Obwód  Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze obejmuje ulice:

Chemików, Robotnicza, Kuziennicza, Juliusza Słowackiego, Wiejska, Wrocławska, Dworcowa, Kolejowa, Adama Rapackiego do nr 15 i od nr 30 wzwyż, Księcia Józefa Poniatowskiego, Zielona, Mikołaja Reja, Franklina Roosevelta, Szkolna, Św. Marcina, Drukarska, Piwna, Józefa Piłsudskiego, Armii Krajowej, Aleja Dębowa, Kościelna, Grunwaldzka, Legnicka, Cicha, Barbary, Lipowa, Plac Seniora, Zamkowa, Bolesława Chrobrego, Staromiejska, Rynek, Stanisława Staszica, Strzegomska, Piastowska, Stefana Czarnieckiego, Krótka, Stefana Żeromskiego, Klasztorna, Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina, Aleja Jana Pawła II, Mikołaja Kopernika, Przyjaciół Żołnierza, Kombatantów, Metalowców, Stalowa, Szpitalna, Słoneczna, Parkowa, gen. Romualda Traugutta, gen. Józefa Bema, Józefa Wybickiego, gen. Zygmunta Berlinga, Bohaterów Getta, Jana Brzechwy, Jana Kasprowicza, Głucha, Myśliborska, Aleksandra Fredry, Ignacego Kraszewskiego, Andrzeja Struga, Arkadego Fiedlera, Zofii Nałkowskiej, Henryka Worcella, Stanisława Wyspiańskiego, Leopolda Staffa, Gustawa Morcinka, Władysława Reymonta, Marii Dąbrowskiej, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Elizy Orzeszkowej, Władysława Broniewskiego, Jana Kochanowskiego, Bolesława Prusa, Adama Mickiewicza, Adama Asnyka, Henryka Sienkiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Czesława Miłosza, Park Miejski, Plac Bankowy, Ptasia, Środkowa, Waleriana Łukasińskiego, Zagrodowa, Żwirowa,

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5

im.  Janusza Korczaka  w  Jaworze w roku szkolnym 2015/2016

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm.)

b) ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265)

c) rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu  przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232
z późn zm.)

d) rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458)

e)  Statutu Szkoły - Realizacja obowiązku szkolnego

II. Termin rekrutacji

1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.

2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły.

3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu  (76) 8702655

III. Obowiązek szkolny

1. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

 a) urodzone w 2008 r.,

 b) urodzone w 2009 r.

IV. Zasady rekrutacji


1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w Uchwale Nr LI/269/10 Rady Miejskiej w  Jaworze z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

a)     Szkoła Podstawowa  nr 5 im. J. Korczaka  jest szkołą pierwszego wyboru kandydata,

b)  Rodzeństwo kandydata realizujące obowiązek w Szkole Podstawowej nr5 w Jaworze.

Każde kryterium jest punktowane jednym punktem 

5.      Dyrektor szkoły powołuje szkolną Komisję rekrutacyjną –a w niej przewodniczącego i dwóch członków.

6.      Zadania Komisji rekrutacyjnej w szkole:

1)      Określenie i ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

2) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych.

3) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów niezakwalifikowanych (imiona i nazwiska oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu).

4)     Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (imiona, nazwiska – obowiązuje kolejność alfabetyczna) oraz umieszcza się informację o liczbie wolnych miejsc i najniższej liczbie punktów uprawniających do przyjęcia kandydata. Listy umieszcza się w widocznym miejscu w szkole. Na liście należy podać datę i opatrzyć ją podpisem przewodniczącego komisji.

5)      Sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

6)      Sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o podanie uzasadnienia odmowy, podając:

a) Przyczyny odmowy przyjęcia 

b) Najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia,

c) Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata, którego dotyczy wniosek.

7. O przyjęciu ucznia do klasy sportowej o profilu akrobatyka sportowa decyduje:

a) wynik testu sprawnościowego przeprowadzonego w miesiącu lutym, przez nauczyciel iwychowania fizycznego Szkoły podstawowej nr 5 w Jaworze,

b) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania akrobatyki sportowej,

c)  pisemna zgoda rodziców.

VI. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VII. Odroczenia

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VIII. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu ze strony internetowej (zakładka – Nabór do klas I) lub sekretariatu  szkoły  wniosku zapisu do klasy I,

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły,

c) do wniosku należy dołączyć kserokopie aktu urodzenia.

IX. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

- od 2 lutego 2015 r. rodzice mogą wygenerować elektronicznie wniosek lub pobrać z sekretariatu szkoły.

- do 27  lutego 2015 r., rodzice składają wypełnione wnioski do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

- 9 marca 2015 r. wywieszenie przez dyrektora szkoły listy dzieci przyjętych do szkoły.

 - od 9  marca do 16  marca rodzice dzieci nieprzyjętych do szkoły mają możliwość złożenia wniosku rekrutacyjnego. Wnioski będą rozpatrywane w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.

- od 16  marca do  23 marca 2015 r. rozpatrywanie przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków.

- 31  marca 2015 r. wywieszenie przez dyrektora ostatecznych list dzieci przyjętych do szkoły.

 


2015-03-09 [10:11:42]„PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE”

Sprostowanie. Na liście darczyńców książek zabrakło ucznia klasy 2a Stanisława Dziędzioły. Przepraszamy.

Organizatorzy

2015-02-25 [11:18:59]„ LITERACKIE WALENTYNKI”

LITERACKIE WALENTYNKI”

Z okazji Dnia św. Walentego

Biblioteka szkolna i Paczka Mikołajka z klasy IV c

zorganizowała dla swoich czytelników specjalny

konkurs ”Literackie Walentynki”.

Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące znanych bohaterów literackich i historii miłosnych, powiedzeń i przysłów o miłości.

W quizie wzięło udział 33 uczniów.

Większość z nich udzieliła prawidłowej odpowiedzi na pytania

 i otrzymała walentynkowe słodycze – PIERNIKOWE SERCA.

Spośród poprawnych odpowiedzi skrzydlaty amor wylosował

 kartę Julii Jeger z klasy V b, która otrzymała nagrodę książkową.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do Biblioteki szkolnej.


obraz1obraz2obraz3obraz4obraz5obraz6obraz7obraz8obraz8
2015-02-12 [21:47:47]KONKURS FOTOGRAFICZNY "Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY"

KONKURS FOTOGRAFICZNY

"Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY"

 

W styczniu 2015 r. Paczka Mikołajka z klasy IV c

zaprosiła uczniów naszej szkoły  do wzięcia udziału

w konkursie fotograficznym pt. "Z książką mi do twarzy".

   Celem konkursu było zwizualizowanie pasji czytania i miłości do książek. Na konkurs wpłynęły piękne zdjęcia przedstawiające dzieci czytające książki w różnych sytuacjach i miejscach.

Spośród wielu zdjęć  komisja konkursowa w składzie:

- p. Wanda Jabłońska

- p. Edyta Mikulska

- p. Grażyna Marzęcka

- p. Krystyna Paul

- p. Urszula Norko

- Dominika Białek – kl. 4 c

- Natalia Leonowicz – kl. 4 c

- Paulina Grzelak – kl. 4 c

- Emilia Kapiec – kl. 4 c

nagrodziła trzy najciekawsze.

Nagrody otrzymali:

Oliwia Makowiecka – klasa 4 s

Dominika Stohnij – klasa 4 s

Jakub Olszowy – klasa III s

Gratulujemy zwycięzcom i pozostałym uczestnikom konkursu, którzy przyczynili się do popularyzacji czytania książek.

Wystawę fotografii można oglądać w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze na drugim piętrze.


obraz1
2015-02-12 [21:34:50]„KSIĄŻKI ZNÓW SĄ W MODZIE”

„KSIĄŻKI ZNÓW SĄ W MODZIE”
Biblioteka  szkolna i Paczka Mikołajka z klasy IV c

składają serdeczne podziękowania

Uczniom i ich Rodzicom

za książki przekazane bibliotece szkolnej

w ramach akcji „PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE”.

Zebraliśmy 162 książki.

Wśród nich znalazły się książeczki dla dzieci, powieści młodzieżowe, lektury szkolne, encyklopedie oraz literatura piękna i popularnonaukowa.

Pozostałe zdjęcia w Galerii

 

 

Serdecznie dziękujemy

                                                     i zapraszamy do Biblioteki szkolnej !

 obraz1
2015-02-12 [22:06:09]PODSUMOWANIE PÓŁROCZA W KLASACH I - III

W dniach 15. i 16 stycznia 2015r. w naszej Szkole klasy: 1S pod opieką wychowawcy  p. Agnieszki Olchówki, 2S pod opieką wychowawcy p. Edyty Mikulskiej i  3A pod opieką wychowawcy p. Beaty Wójcik,  przygotowały apele okolicznościowe pod hasłem „BEZPIECZNE FERIE”  - w związku z zakończeniem I półrocza oraz zbliżającymi się feriami zimowymi.

Uczniowie przedstawili wyniki i efekty swojej ciężkiej pracy w I półroczu: wydarzenia, konkursy i projekty, w których brali udział.  W formie krótkich przedstawień artystycznych zachęcali do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu i uprawiania sportów zimowych. „Pani Zima” ( uczennica Natalia Jabłońska z kl. 3A) przekazała wskazówki dotyczące prawidłowego ubierania się w okresie zimowym, a także przestrogi mające na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z zabaw w miejscach niedozwolonych Uczniowie przypomnieli również zagadnienia dotyczące  bezpiecznego poruszania się na drogach. 

Na koniec pani dyrektor Regina Michalak życzyła  uczniom zdrowych i bezpiecznych ferii oraz sił i zapału do nauki w II półroczu.

 

                                                                                              Wych. Beata Wójcik


2015-02-06 [08:47:03]Luty Miesiącem Bezpiecznego Internetu

  W naszej szkole wszelkie przedsięwzięcia związane bezpiecznym korzystaniem z Internetu będą realizowane w miesiącu lutym. Uczniowie klas I-III na zajęciach komputerowych będą korzystali z serwisu internetowego dla dzieci poświęconego edukacji w zakresie bezpieczeństwa w Internecie – Sieciaki.pl. W portalu uwzględniono aktualne trendy i zjawiska związane z korzystaniem z Internetu przez dzieci, zastosowano również najnowsze rozwiązania techniczne. Serwis wyposażono m.in. w funkcje charakterystyczne dla portali społecznościowych (profil, komentarze, znajomi itp.), dzięki czemu powstała przestrzeń do edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa w społecznościach internetowych.

Na zajęciach komputerowych w klasach IV-VI odbędą się pogadanki na powyższy temat oraz kurs „3, 2, 1 Internet”, który pokazuje różne rodzaje zagrożeń związanych z Internetem i  składa się z 7 modułów zawierających 5 kreskówek do obejrzenia.

Scenariusze zajęć, płyty z programami „Sieciaki na wakacjach”, „3,2,1 Internet”, Przemoc i cyberprzemoc”, „Bezpieczna szkoła w sieci” oraz inne materiały dostępne są u nauczycieli informatyki.

 

Przydatne materiały można znaleźć na stronach:

 

www.sieciaki.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.dbi.pl

www.saferinternet.pl

2015-02-05 [21:19:53]ROZSTRZYGNIĘCIE ANIELSKICH KONKURSÓW

Europejskie Centrum Młodzieży  Euroregionu Nysa w Jaworze ogłosiło konkurs plastyczny ,,ANIELSKIE ANIOŁY".Na tegoroczny konkurs wpłynęło 250 prac z jaworskich szkół oraz przedszkoli, a także od osób indywidualnych.

Jury musiało zmierzyć się z ciężkim wyborem najlepszych prac. Każda z nich odznaczała się ogromną pomysłowością i starannością wykonania, a także niebanalnym doborem materiałów i technik wykonania. 

W kategorii wiekowej 11-15 lat zajęliśmy czołowe miejsca:

I MIEJSCE -MIKOŁAJ KURZYDŁO(kl.6S),

II MIEJSCE -WIKTORIA  BARTOSZ(KL.6C)

III MIEJSCE-DAMIAN WROŃSKI(KL.6S)

W kategorii wiekowej 7 lat:

III MIEJSCE - KAJETAN MARCINKIEWICZ (KL.1B) 

W  Dolnośląskim  Konkursie Plastycznym ,,ANIOŁ I TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ‘’ zorganizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy nagrody główne przypadły również młodym plastykom z naszej szkoły.

Nagrodzeni uczniowie:

-SZYMON KACZANOWSKI(KL.1S),

-IGA LEBIEDZIEWICZ(KL.6C),

-DAWID POPIEL(KL.1S),

-BARTOSZ NIERADKA(KL.1S)

Gratulujemy utalentowanym dzieciom wysokich lokat w konkursach. Cieszymy się, że promują naszą szkołę nie tylko na terenie miasta Jawora.

     Nauczyciel-Agnieszka Olchówka


2015-02-05 [21:19:38]


GFX & PHP - Wojciech Dąbrowski