Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżniaNabór do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016

 

 

D R O D Z Y   R O D Z I C E

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w  Jaworze

informuje, iż z dniem  2  lutego 2015 r.

rozpoczyna się nabór do klas pierwszych

w roku szkolnym 2015/2016.

 

Kartę zapisu dziecka należy pobrać ze strony internetowej lub  z sekretariatu szkoły  i złożyć osobiście  w sekretariacie  od dnia 2 lutego 2015 r. Do karty zapisu dziecka należy dołączyć  kserokopie aktu urodzenia.

Dzieci zameldowane w obwodzie naszej szkoły przyjmowane są z urzędu, dzieci z innych obwodów przyjmowane są za zgodą dyrektora,  jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły.

Z A P R A S Z A M Y !

Obwód  Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze obejmuje ulice:

Chemików, Robotnicza, Kuziennicza, Juliusza Słowackiego, Wiejska, Wrocławska, Dworcowa, Kolejowa, Adama Rapackiego do nr 15 i od nr 30 wzwyż, Księcia Józefa Poniatowskiego, Zielona, Mikołaja Reja, Franklina Roosevelta, Szkolna, Św. Marcina, Drukarska, Piwna, Józefa Piłsudskiego, Armii Krajowej, Aleja Dębowa, Kościelna, Grunwaldzka, Legnicka, Cicha, Barbary, Lipowa, Plac Seniora, Zamkowa, Bolesława Chrobrego, Staromiejska, Rynek, Stanisława Staszica, Strzegomska, Piastowska, Stefana Czarnieckiego, Krótka, Stefana Żeromskiego, Klasztorna, Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina, Aleja Jana Pawła II, Mikołaja Kopernika, Przyjaciół Żołnierza, Kombatantów, Metalowców, Stalowa, Szpitalna, Słoneczna, Parkowa, gen. Romualda Traugutta, gen. Józefa Bema, Józefa Wybickiego, gen. Zygmunta Berlinga, Bohaterów Getta, Jana Brzechwy, Jana Kasprowicza, Głucha, Myśliborska, Aleksandra Fredry, Ignacego Kraszewskiego, Andrzeja Struga, Arkadego Fiedlera, Zofii Nałkowskiej, Henryka Worcella, Stanisława Wyspiańskiego, Leopolda Staffa, Gustawa Morcinka, Władysława Reymonta, Marii Dąbrowskiej, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Elizy Orzeszkowej, Władysława Broniewskiego, Jana Kochanowskiego, Bolesława Prusa, Adama Mickiewicza, Adama Asnyka, Henryka Sienkiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Czesława Miłosza, Park Miejski, Plac Bankowy, Ptasia, Środkowa, Waleriana Łukasińskiego, Zagrodowa, Żwirowa,

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5

im.  Janusza Korczaka  w  Jaworze w roku szkolnym 2015/2016

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm.)

b) ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265)

c) rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu  przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232
z późn zm.)

d) rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458)

e)  Statutu Szkoły - Realizacja obowiązku szkolnego

II. Termin rekrutacji

1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.

2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły.

3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu  (76) 8702655

III. Obowiązek szkolny

1. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

 a) urodzone w 2008 r.,

 b) urodzone w 2009 r.

IV. Zasady rekrutacji


1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w Uchwale Nr LI/269/10 Rady Miejskiej w  Jaworze z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

a)     Szkoła Podstawowa  nr 5 im. J. Korczaka  jest szkołą pierwszego wyboru kandydata,

b)  Rodzeństwo kandydata realizujące obowiązek w Szkole Podstawowej nr5 w Jaworze.

5.      Dyrektor szkoły powołuje szkolną Komisję rekrutacyjną –a w niej przewodniczącego i dwóch członków.

6.      Zadania Komisji rekrutacyjnej w szkole:

1)      Określenie i ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

2) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych.

3) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów niezakwalifikowanych (imiona i nazwiska oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu).

4)     Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (imiona, nazwiska – obowiązuje kolejność alfabetyczna) oraz umieszcza się informację o liczbie wolnych miejsc i najniższej liczbie punktów uprawniających do przyjęcia kandydata. Listy umieszcza się w widocznym miejscu w szkole. Na liście należy podać datę i opatrzyć ją podpisem przewodniczącego komisji.

5)      Sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

6)      Sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o podanie uzasadnienia odmowy, podając:

a) Przyczyny odmowy przyjęcia 

b) Najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia,

c) Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata, którego dotyczy wniosek.

7. O przyjęciu ucznia do klasy sportowej o profilu akrobatyka sportowa decyduje:

a) wynik testu sprawnościowego przeprowadzonego w miesiącu lutym, przez nauczyciel iwychowania fizycznego Szkoły podstawowej nr 5 w Jaworze,

b) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania akrobatyki sportowej,

c)  pisemna zgoda rodziców.

VI. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VII. Odroczenia

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VIII. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu ze strony internetowej (zakładka – Nabór do klas I) lub sekretariatu  szkoły  wniosku zapisu do klasy I,

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły,

c) do wniosku należy dołączyć kserokopie aktu urodzenia.

IX. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

- od 2 lutego 2015 r. rodzice mogą wygenerować elektronicznie wniosek lub pobrać z sekretariatu szkoły.

- do 27  lutego 2015 r., rodzice składają wypełnione wnioski do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

- 9 marca 2015 r. wywieszenie przez dyrektora szkoły listy dzieci przyjętych do szkoły.

 - od 9  marca do 16  marca rodzice dzieci nieprzyjętych do szkoły mają możliwość złożenia wniosku rekrutacyjnego. Wnioski będą rozpatrywane w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.

- od 16  marca do  23 marca 2015 r. rozpatrywanie przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków.

- 31  marca 2015 r. wywieszenie przez dyrektora ostatecznych list dzieci przyjętych do szkoły.

 


2015-01-16 [13:31:05]ROZSTRZYGNIĘCIE ANIELSKICH KONKURSÓW

Europejskie Centrum Młodzieży  Euroregionu Nysa w Jaworze ogłosiło konkurs plastyczny ,,ANIELSKIE ANIOŁY".Na tegoroczny konkurs wpłynęło 250 prac z jaworskich szkół oraz przedszkoli, a także od osób indywidualnych.

Jury musiało zmierzyć się z ciężkim wyborem najlepszych prac. Każda z nich odznaczała się ogromną pomysłowością i starannością wykonania, a także niebanalnym doborem materiałów i technik wykonania. 

W kategorii wiekowej 11-15 lat zajęliśmy czołowe miejsca:

I MIEJSCE -MIKOŁAJ KURZYDŁO(kl.6S),

II MIEJSCE -WIKTORIA  BARTOSZ(KKL.6C)

III MIEJSCE-DAMIAN WROŃSKI(KL.6S)  

W  Dolnośląskim  Konkursie Plastycznym ,,ANIOŁ I TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ‘’ zorganizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy nagrody główne przypadły również młodym plastykom z naszej szkoły.

Nagrodzeni uczniowie:

-SZYMON KACZANOWSKI(KL.1S),

-IGA LEBIEDZIEWICZ(KL.6C),

-DAWID POPIEL(KL.1S),

-BARTOSZ NIERADKA(KL.1S)

Gratulujemy utalentowanym dzieciom wysokich lokat w konkursach. Cieszymy się, że promują naszą szkołę nie tylko na terenie miasta Jawora.

                                                                                                              Nauczyciel-Agnieszka Olchówka


2015-01-14 [09:08:17]DZIEŃ TRADYCJI I ZWYCZAJÓW BOŻONARODZENIOWYCH W KLASACH V

19 grudnia 2014 r. w naszej  szkole panowała  miła,  przedświąteczna  atmosfera.  W  klasach 4-6, jak co roku, obchodziliśmy dzień tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.  

 Klasy piąte wraz z wychowawcami zgromadziły  się w udekorowanej specjalnie na tę okazję sali gimnastycznej, gdzie odgrywały przygotowane wcześniej krótkie scenki tworząc w rezultacie „Żywą szopkę betlejemską”. Uczniowie klasy 5a wcielili się w aniołów, 5b w pasterzy, 5c w postacie Trzech Króli, a 5s w osobę Maryi i Józefa. Pomiędzy występami śpiewane były kolędy i pastorałki. Przeprowadzono także quiz, w którym znalazły się m. in.  pytania ze znajomości kolęd oraz tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. Dobre odpowiedzi nagradzane były cukierkami.

Na zakończenie wybrane osoby z każdej klasy zaprezentowały własnoręcznie wykonaną,  świąteczną kartkę i odczytały życzenia dla wszystkich zgromadzonych. Po zaśpiewaniu kolejnych kolęd uczniowie rozeszli się do sal, by zasiąść wspólnie z kolegami , z koleżankami i z wychowawcą przy przygotowanym wcześniej wigilijnym stole.

                                                                                                    Beata Zaim

                                                                                                                                                           


2015-01-13 [13:58:58]KONKURS RECYTATORSKI

Dnia 12 .12. 2014 r.  o godz. 13.40 rozpoczął się szkolny konkurs recytatorski  dla uczniów z klas IV -VI.

Wzięło w nim udział 26 osób.

Po zaprezentowaniu utworów komisja w składzie:    W. Jabłońska, E. Kusyk, A. Olszowa i U. Norko wyłoniła zwycięzców w każdym poziomie klas:

 

 KLASY IV

I miejsce : Barbara Malec, kl. IV „a”

II miejsce : Emilia Kapiec, kl. IV „c”

III miejsce : Jakub Kodlew, kl. IV „a”

Wyróżnienie: Oliwia Makowiecka, kl. IV „s”

 

KLASY V i VI

I miejsce : Aleksandra Kuliś, kl. VI „a”

II miejsce : Michał Brambor, kl. VI „s”

III miejsce : Oliwia Kowalska, kl. V „s

 

 

GRATULUJEMY LAUREATOM I ŻYCZYMY SUKCESÓW W DALSZYCH ZMAGANIACH!


2015-01-13 [14:00:42]„PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE”

JEŚLI  MASZ  CIEKAWE, PRZECZYTANE I NIEPOTRZEBNE  KSIĄŻKI –

PODARUJ JE BIBLIOTECE !

C Z Y T A N A   K S I Ą Ż K A   Ż Y J E    D A L E J !!!

 „Paczka Mikołajka” z klasy IV c wraz z Biblioteką szkolną

zapraszają wszystkich RODZICÓW i UCZNIÓW do włączenia się w akcję

„PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE”.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Z książką mi do twarzy”

  Pełna informacja w pliku

 obraz1
2015-01-09 [18:28:32]Mistrzostwa Dolnego Śląska w skokach na trampolinie 06.12.2014

Skoki na trampolinie dziewcząt klasa młodzieżowa

II m Alicja Babiarz kl. 3s

VI m Zułtak Oliwia kl.3s

VII m Weronika Cyrankowska kl.3s

VIII m Karina Warzecha kl.IV s

IX m Anita Urbanowska kl.IV s

II m Alicja Babiarz, Oliwia Żułtak  kl.3s  - skoki synchroniczne

 

Skoki na trampolinie dziewcząt klasa III

I m Oliwia Wrócińska kl. 5s

IV  m Oliwia Makowiecka kl. 4s

V m  KOWALSKA Alicja kl.4s

VII m   JUSKOWIAK Karolina  kl.4s

VIII m   TABISZ Oliwia kl.4s

XII m  GŁĄBICKA Julia  kl.4s

XIII m JUTKIEWICZ Natalia kl.4s

XIV m  MUCHA Julia  kl.4s

XVI m  CZARNECKA Natalia  kl.4s

 

Skoki synchroniczne dziewcząt w klasie III

I m JUSKOWIAK Karolina , TABISZ Oliwia kl.4s

III m MAKOWIECKA Oliwia ,CZARNECKA Natalia kl.4s

IV m GŁĄBICKA Julia ,KOWALSKA Alicja  kl.4s

V m JUTKIEWICZ Natalia ,MUCHA Julia kl.4s

Skoki na trampolinie chłopców klasa młodzieżowa

I m   BĄK Bartosz  kl. 2s

II m Jakub Olszowy kl.3s

III m Patryk Ruszczak kl.2s

IV m MAZURYK Borys  kl.3s

VI m KONIECZNY Miłosz  kl.4s

VII m  KWIATKOWSKI DOMINIK  kl.3s

VIII m  NOWAK Igor  kl. 3s

X m  JANIAK Oliwer  kl.3s

XI m CHAŁUPKA Piotr  kl.3s

XII m  KUŁAGA Filip  kl.3s

XIII  m  SZCZEPANIAK Jakub  kl.3s

XIV m DETYNA Samuel kl.3 s

 

Skoki synchroniczne klasa młodzieżowa :

I m SZCZEPANIAK Jakub  , Jakub Olszowy kl.3s

II m DETYNA Samuel , KWIATKOWSKI DOMINIK  kl.3s

III m JANIAK Oliwer ,KUŁAGA Filip  kl.3s

IV m BĄK Bartosz  , Patryk Ruszczak kl.2s

V m MAZURYK Borys  ,NOWAK Igor  kl. 3s

 

Skoki na trampolinie chłopców klasa III

I m Detyna Jonatan kl.5s

II m Wożniak Kornel  kl.5s

IV m  Czerniej Kewin  kl.5s

VI m Juckiewicz Bartłomiej  kl.5s

VII m Grabowski Mikołaj  kl.5s

VIII m  Konior Bartłomiej  kl.4s

XI m Popiel Patryk  kl.4s

 

Skoki  synchroniczne chłopców  w klasie III

I m Wożniak Kornel  , Grabowski Mikołaj  kl.5s

II m Wożny Dariusz , Czerniej Kewin  kl.5s

III m Detyna Jonatan, Juckiewicz Bartłomiej  kl.5s

IV m Konior Bartłomiej , Popiel Patryk  kl.4s

 

W punktacji drużynowej I miejsce zajął klub  MKS Victoria Jawor

 

 

 

 

 


2014-12-17 [13:01:18]Najładniejsze "Eko - bombki"

Rozstrzygnięto „Bomb(k)owy konkurs” na najładniejszą ozdobę choinkową, która miała kojarzyć się z ochroną środowiska. Autorzy zwycięskich prace osobiście zawieszą swoje ozdoby na choince p. Burmistrza Emiliana Bery, a pozostałe prace będą zdobić choinkę w naszej szkole. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy wszystkim pomysłowości i twórczej inwencji.

Najładniejsze "Eko - bombki" wykonali:

Pirus Natalia klasa I d

Macijowska Natalia klasa I e

Socha Emilia klasa II c

Mazur Olaf klasa III b

Jutkiewicz Natalia klasa IV s

  Popiel Patryk klasa IV s

Sokołowski Jakub klasa IV c

 Wyróżnienie:

Wan Julia klasa III b

Kuc Maciej klasa VI s


2014-12-14 [21:26:19]Dzień Pluszowego Misia
 

Po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Światy Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie klas I - III w tym dniu przyszli do szkoły wraz z swoimi pluszowymi ulubieńcami. Misiaki towarzyszyły swoim opiekunom na zajęciach. Dzieci podczas zajęć wykonały portreny swoich ulubionych misiów. Wystawę Misiów można oglądać na korytarzu na trzecim piętrze.
 
Zapraszamy.

2014-12-10 [11:22:39]


GFX & PHP - Wojciech Dąbrowski